3ATHLON® JAN JELÍNEK  SPINNING® RCM 1999-2011 RYCHNOV CLASSIC MARATHON TRAŤ  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2006 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2008  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2010 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2011 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2012 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2013 TRIATHLON 2011  QUADRIATHLON 2011  AQUATHLON 2011  ČP AQUATHLON 2012 
DUATHLON 2012  TERÉNNÍ TRIATHLON 2012  X-TRIATHLON 2013  ČP AQUATHLON 2013 
ČP AQUATHLON 2014 STREETBALL  DUATHLON  
XTERRA®3TERRA ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ  
PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU ARCHITEKTURA 
 
KRYŠTOF  CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE   CHKO ORLICKÉ HORY 
 
CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC 
CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA 
ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2  PĚTICESTÍ  HANIČKA  VELKÁ DEŠTNÁ  NERATOV  PASTVINY 
 BUNKROVKA  CYKLISTICKÉ TRASY V ORLICKÝCH HORÁCH  ZNAK A MAPY PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
TORFOWISKO ZIELENIEC 2012  RUDAWA PROSETÍN  PRO ŠTĚSTÍ
 

VELKÝ STÁTNÍ ZNAK
a
MAPY PRVNÍ SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

          Mírová konference v Paříži byla svolána státy Dohody k vypracování mírových smluv se zeměmi poraženými v první světové válce, konala se v období od 18. ledna 1919 do 21. ledna 1920 a jako součást vládní delegace československého státu na konferenci byla i kartografická sekce. Pařížská mírová konference určila rozsah území samostatné Československé republiky a průběh jejich státních hranic a úkolem kartografické sekce bylo vybavit naše delegáty mapami, diagramy, statistickými daty a dalšími podklady pro jednání, zejména o státních hranicích nového státu.

Pro konečné stanovení hranic Československé republiky měly zásadní význam mírové smlouvy uzavřené a podepsané mezi státy Dohody a Německem, Rakouskem a Maďarskem. Na základě smlouvy s Německem, podepsané dne 28. června 1919 ve Versailles nedaleko Paříže, získal náš stát území dnešního Hlučínska a později území obcí Hať a Píšť tamtéž. Na základě smlouvy s Rakouskem, podepsané dne 10. září 1920 v Sain-Germain-en-Laye, nám připadlo území dyjsko-moravského trojúhelníku, Valticko a Vitorazsko a zároveň se součástí nového státu stala i Podkarpatská Rus. Smlouva s Maďarskem, podepsaná dne 4. června 1920 v paláci Velký Trianon ve Versailles, potvrdila naše spojení se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Pařížská mírová konference se však zabývala rovněž odstoupením části území Těšínska, Oravy a Spiše ve prospěch Polska. Rozhodnuto o tom bylo v belgickém Spa dne 28. července 1920, k definitivní úpravě hranic pak došlo v roce 1924.

            Vyhlášení samostatného československého státu 28. října 1918 se stalo podnětem pro tvorbu řady jeho map. Postupně vznikaly péčí státních orgánů, péčí soukromých osob, a to jak na půdě domácí, tak i v zahraničí.

 

Mapa République tchècoslovaque – Československá republika

Mapa République tchècoslovaque – Československá republika v měřítku 1 : 100 000 je příkladem mapy vzniklé z iniciativy našich státních orgánů. Mapa je dílem československých vojenských geografů a kartografů a vydána byla v Paříži geografickou a kartografickou službou francouzské armády v první polovině roku 1920. Jako podklad pro tvorbu mapy byla využita francouzská mapa Evropy v měřítku 1 : 1 000 000, Ottův zeměpisný atlas a rakouská přehledná mapa střední Evropy v měřítku 1 : 750 000, která vtiskla popisované mapě její základní podobu. Mapa zahrnuje území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi a byla tištěna v pěti barvách.

Mapa byla vydána na dvou stejně velkých mapových listech – západním a východním. Rozměr jejich vnitřního rámu je 367 x 454 mm, rozměr vnějšího rámu 383 x 470 mm. Oba mapové listy bylo možné používat buď samostatně, nebo je naopak po ořezání spojit v jeden celek. V mapě nejsou zakresleny zemské hranice, výrazně je podána pouze hranice mezi Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Území Těšínska je zobrazeno ještě jako celistvé, k definitivní úpravě hranic s Polskem došlo až v roce 1924.

            Popsaná mapa se stala zdrojem pro tvorbu mnoha dalších kartografických děl.

 

Mapa Přehledná mapa Československé republiky

            Přehledná mapa Československé republiky v měřítku 1 : 100 000 byla zpracována a vydána Československých vojenským zeměpisným ústavem v první polovině roku 1920. Vytištěna byla jako čtyřbarevná v Praze u firmy M. Schulz.

Mapa byla zhotovena vcelku na jednom mapovém listě, rozměr vnitřního rámu je 414 x 939 mm, rozměr vnějšího rámu 437 x 961 mm. Jedná se o obecně zeměpisnou mapu zobrazující území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi, území Těšínska je zobrazeno ještě jako celistvé. Jejím obsahem je polohopis s popisem a výškopis. Ze základní komunikační sítě státu jsou v mapě vykresleny jen železnice, silnice nikoliv. Popis mapy je převážně v českém jazyce. Mapa je vyzdobena malým státním znakem s českým lvem na štítě. Autoři kresby jsou uvedeni pod názvem vpravo.

Mapa je ukázkou dokonalé mapové kresby, skvělého popisu a velmi dobré tiskařské práce. Byla vydána v nákladu nejméně 1 700 kusů a odbornou i laickou veřejností byla velmi ceněna již v době svého vzniku. Stejné uznání a obdiv ji provázejí i dnes.

 

Mapa Republika Československá

            Mapa Republika československá v měřítku 1 : 100 000 je ukázkou mapy vytvořené soukromou osobou – jednotlivcem v prvních letech československé státní samostatnosti. Jejím autorem byl Ing. Julius Gregor, podplukovník a člen Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Jako nakladatel mapy je uveden A. Píša, knihkupec v Brně s dodatkem: Knihkupec české vysoké školy technické v Brně.

Mapa je tištěna na jednom listě o celkové velikosti 557 x 1056 mm. Vnitřní rám má rozměr 413 x 963 mm, vnější 430 x 980 mm. Jedná se o obecně zeměpisnou mapu zobrazující Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus, již vzájemně oddělené zřetelně vyznačenými zemskými hranicemi. Obsahem mapy je polohopis s popisem a výškopis. Reliéf prostoru byl naznačen stínováním. Mapa je vícebarevná, k rozlišení a zdůraznění československého státního území bylo použito efektu negativního obrazu. Zdobně je vyveden název mapy, a to jak v písmu, tak v položení v ladné křivce. Mapa není datována, v pravém dolním rohu je uveden pouze údaj: Třetí opravené vydání. Výtisky předchozích dvou vydání nejsou k dispozici, známo je pouze to, že 1. vydání se objevilo v roce 1919.

Mapa Ing. Julia Gregora patří k dobrým výsledkům soukromé kartografie daných let. Počet tří vydání svědčí o její oblíbenosti a o celkovém zájmu tehdejší společnosti o svůj nový československý stát.

 

Velký státní znak Československé republiky

 

            Velký státní znak Československé republiky podle zákona číslo252/1920 Sb. z 30. 3. 1920
 

"Texty k mapám z dostupných zdrojů připravil Ing. Karel Vítek"

_________________________________________________________________________________________________________________

3ATHLON® JAN JELÍNEK  SPINNING® RCM 1999-2011 RYCHNOV CLASSIC MARATHON TRAŤ  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2006 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2008  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2010 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2011 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2012 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2013 TRIATHLON 2011  QUADRIATHLON 2011  AQUATHLON 2011  ČP AQUATHLON 2012 
DUATHLON 2012  TERÉNNÍ TRIATHLON 2012  X-TRIATHLON 2013  ČP AQUATHLON 2013 
ČP AQUATHLON 2014 STREETBALL  DUATHLON  
XTERRA®3TERRA ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ  
PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU ARCHITEKTURA 
 
KRYŠTOF  CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE   CHKO ORLICKÉ HORY 
 
CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC 
CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA 
ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2  PĚTICESTÍ  HANIČKA  VELKÁ DEŠTNÁ  NERATOV  PASTVINY 
 BUNKROVKA  CYKLISTICKÉ TRASY V ORLICKÝCH HORÁCH  ZNAK A MAPY PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
TORFOWISKO ZIELENIEC 2012  RUDAWA PROSETÍN  PRO ŠTĚSTÍ

3athlon® je ochranná známka Jana Jelínka 

Copyright © 1997-2020 Jan Jelínek